Mission
Energitriangeln

Hur vi uppnår exponentiell klimatomställning

Introduktion


Att vi står inför en global utmaning i form av klimatförändringar vilka vi behöver såväl begränsa som reverserna torde inte undgått någon. Det är en del av Agenda 2030 och, enligt oss, den mest motiverande och omedelbara utmaningen att ta sig an.
Det finns en uppsjö av olika sätt att ta sig an denna utmaning men vi har valt att utgå från tre förändringskrafter vilka tillsammans representerar ett nytt paradigm med enorma möjligheter. Dessa förändringskrafter är vad som sätter riktning för missionen "Energi-Triangeln - Hur vi uppnår exponentiell klimatomställning".

Vad innebär en “exponentiell klimatomställning”?

Ordet “exponentiell” är en matematisk term som beskriver hur något ökar i ständigt tilltagande takt. Ordet används för att beskriva en snöbollseffekt, en kurva formad som en hockeyklubba av tilltagande ökning. Detta är vad som kännetecknar dagens digitaliserade värld - de moderna tekniker som allt fler av oss nyttjar mer och mer och som utvecklas i exponentiell takt. Saker som en gång i tiden var kostsamt och därmed bara tillgängligt för ett fåtal (såsom exempelvis en omfattande skivsamling), blir billigt och tillgängligt för den stora massan (i detta fall genom tjänster så som Spotify). Detta fenomen av ständigt tilltagande teknikutveckling är ett faktum och för med sig komplexa utmaningar. Det gör också att vår framtid är svårare att förutspå, då vi människor inte är särskilt bra på att med intuition förstå exponentiella kurvor.
Det är inte bara tekniken som utvecklas enligt detta mönster. Klimatförändringar till följd av ökade växthusgaser i atmosfären är också det ett exponentiellt fenomen. Likaså kan spridning av virus följa samma mönster, och i skrivande stund kämpar individer såväl som nationer med att stävja den tydligt exponentiella kurvan av smittspridning över hela världen. Vi lever med andra ord i tider som blir allt svårare att förutsäga, i en värld som förändras fortare och fortare, där gamla erfarenheter inte nödvändigtvis är en lika bra kompass in i framtiden som vi kanske trodde. Enligt 10X Arena är “exponentiell klimatomställning” en duell mellan två motsatta fenomen med liknande kurvor: utvecklingen av teknik och de tilltagande klimatförändringarna.
Begreppet “exponentiell klimatomställning” myntades av Rebecka Karlsson i hennes bok med denna titel som kom ut 2020.

Missionsbeskrivning

Mission Energi-Triangeln är vårt svar på hur vi i våra samhällen kan övervinna globala klimatförändringar. Denna mission är en mångårig ansats (minst fram till 2025) som kommer att innefatta flertalet experiment. Experiment vilka har till uppgift att testa specifika hypoteser och skapa konkreta insikter om hur vi kan dra nytta av de förändringskrafter vilka utgör denna energi-triangel. Dessa förändringskrafter är
1. Produktion av förnybar energi.2. Lagringen av energi.3. Elektrifieringen av våra energibehov.
Dessa tre förändringskrafter bildar en Energi-Triangel, där varje punkt är i samspel och beroende av varandra – samhällen där infrastruktur, teknik och beteenden finns för att producera förnybar energi, lagra den och använda för att driva så många av våra behov som möjligt. Denna framtid är redan här, men ännu inte jämnt fördelad.
Vi vill genom Mission Energi-Triangeln mobilisera människor och deras organisationer till att på ett proaktivt och vetenskapligt sätt bemöta klimatförändringar med ambition och framtidstro. Målet är att fler personer, företag och myndigheter ska förstå vad exponentiell utveckling innebär i allmänhet och hur vi kan dra nytta av detta för att framför allt skapa ett klimat i balans.
Vår bestämda uppfattning är att Energi-Triangeln drabbar flertalet industrier samtidigt som historiskt inte utsatts för stora förändringar och till stor del agerat inom ramarna för monopol. Detta utgör också en enorm möjlighet för den som är benägen att anskaffa insikter och lärdomar om hur den exponentiella förändringen omformar landskapet. Nästa stora miljardindustri existerar antagligen här vid detta vägskäl och då energi är den absoluta kostnaden för nästan allt är vi övertygade om de experiment vi utför och de insikter som uppstår är relevanta även utanför dagens etablerade energimarknad. Här och nu kan vi skaffa oss konkret "framtidskunskap" och tillämpa den i praktiken på flera olika sätt.

Experiment

I missionen genomförs experiment ämnade att besvara hypoteser och frågeställningar. Dessa kan ha formuleringar som vid första anblick upplevs vara separerade från varandra men de tillhör alla samma paradigm och existerar inom ramarna för missionsbesrivningen, vilken i sig, är starkt kopplad till det goda uppsåtet för 10X Arena. Dessa experiment har sina egna beskrivningar och dokumentation och vi går inte in i detalj på dem i denna beskrivning då de är den levande delen av ansatsen.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Läs vårt nyhetsbrev