DACCA

Direct Air Carbon Capture

Inledning

Science fiction-författaren William Gibson skrev i förordet till en av sina böcker att "Framtiden är redan här, den är bara inte jämnt fördelad ännu". Detta håller vi med om, och detta vill vi ändra på när det kommer till förmågan att fånga in koldioxid från atmosfären och se till att den inte kommer ut igen. 
Det finns två anledningar till varför detta är oerhört viktigt. Först och främst handlar det om att kraftigt reducera mängden växthusgaser, i synnerhet koldioxid, i atmosfären för att motverka de värsta effekterna av klimatförändringen. Bortom detta handlar det också om att ge människor en tydlig, trovärdig och på fakta byggd känsla av framtidstro. 
10X Arena förespråkar inte att "tekniken löser allt", men däremot är vi övertygade om att vi människor har en oerhörd förmåga till innovation - alltså att skapa saker som ännu inte finns men borde göra det. Tyvärr, upplever vi, är denna övertygelse inte tillräckligt vida spridd och därför råder det ett underskott på efterfrågan på innovation. Vi vill inte bara bygga storskaliga anläggningar för att fånga in koldioxid, vi vill också sporra fler människor till att tro på och begära ambitiös innovation från samhället och från företag. Detta är varför vi nu lanserar Expedition DACCA.

DACCA står för "Direct-Air Carbon Capture via Algae", alltså koldioxidinfångning direkt från luften med hjälp av mikroalger. Bakgrunden till detta initiativ går att läsa mer om nedan, men det här är kärnan: den mest effektiva metoden för att omvandla koldioxid till något annat är naturens egna fotosyntes. När växter andas tar de in koldioxid från luften och släpper ut syre, och mikroalger är bland de mest effektiva växterna på att göra just detta. Genom att odla alger i en särskild maskin (en bioreaktor) kan vi med precision förse dem med näring, luft och med ljus och skapa ett mätbart sätt att fånga in koldioxid på. Den infångade koldioxiden lagras i de alger som växer, som vi skördar och skapar användning för som minimerar risken för att de släpper ut sina växthusgaser igen genom förmultning eller förbränning. I första hand kommer vi att göra matprodukter av algerna, men det finns långt mer spännande områden att utforska.

Alla tekniska förutsättningar för att göra detta finns redan idag. Det vi vill ta reda på genom Expedition DACCA är om vi kan väcka efterfrågan på denna metod för koldioxidinfångning hos allmänheten. Vad vi kommer att testa är om människor är benägna att med sina egna pengar stötta kolinfångning med hjälp av alger, när de väl får möjlighet att se och förstå processen. Om detta skulle visa sig vara sant så kan vi med denna bevisade efterfrågan i ryggen ta experimentet vidare och bygga storskaliga anläggningar som drivs av förnybar energi och som kan fånga in stora mängder koldioxid från atmosfären.

Innovation sker i steg. Expedition DACCA börjar med en liten bioreaktor, ungefär lika stor som ett kylskåp, på plats i våra labblokaler i Karlskrona. Med hjälp av denna maskin kommer vi att kunna fånga in koldioxid och binda den i de alger vi skördar. Experimentet kommer att bestå i att testa olika affärsmodeller för kolinfångning, riktade i synnerhet mot allmänheten. Vi vill ta reda på om, hur och till vilket pris människor vill investera i att stävja klimatförändringar genom att ta bort koldioxid från atmosfären. Vill du driva reaktorn direkt med dina egna pengar? Genom prenumeration, engångsköp eller kanske ägande av andel? Är det mer attraktivt att köpa algbaserade produkter, hellre än kolinfångning? Dessa och andra frågar ska denna Expedition besvara.

Syfte

Utforska potentiella affärsmodeller för kolinfångning med fokus på "waste to value" (hur vi skapar ekonomiskt värde från avfall, vilket här innebär koldioxid). Resultatet kommer att bedömas utifrån vår omvärldsanalys som förutspår radikalt sjunkande priser för energi från sol- och vindkraft, samt att själva algodlingsprocessen kan automatiseras och effektiviseras med hjälp av artificiell intelligens.

Mål

* Skapa kunskap kring hur kolinfångning (Direct Air Carbon Capture via Algae, DACCA) med hjälp av fotosyntes fungerar.
* Utvärdera intresset för produkter skapade från en reningsprocess av vår luft.
* Sprida kunskap om exponentiell klimatomställning

Hypoteser:
Om vi gör det synligt, lättförståeligt och attraktivt för människor att med hjälp av alger ta bort koldioxid ur atmosfären så kommer de att lägga sina egna pengar på att göra detta.

Levande labb:
Om vi bedriver transparenta experiment i människors livsmiljö så kommer vi att kunna aktivera människors intresse för innovation.

Bakgrund

2018 gjorde vi observationen att det faktiskt är tekniskt möjligt att effektivt ta bort koldioxid från atmosfären i stor skala. Detta är dock i dagsläget väldigt dyrt, inte minst vad det gäller energiåtgång, eftersom denna industri och infrastruktur ännu är i sin linda. Oavsett vilken metod för koldioxidinfångning du tittar på så är det ett område som behöver växa, förbättras och effektiviseras för att kunna ha en positiv effekt för klimatet. Dock råder, observerar vi, en brist på innovation inom denna sektor baserat på en upplevd brist på efterfrågan från privatpersoner.
Samtidigt ser vi hur effekterna av klimatförändringar blir alltmer påtagliga, och allt högre röster med krav på åtgärder från just privatpersoner. Tyvärr begär alltför få av dessa röster just vetenskapligt testade metoder för kolinfångning: metoder för att permanent ta bort koldioxid från atmosfären och binda det i en form som förhindrar nya utsläpp. Det råder ett underskott på medvetenhet om att detta är möjligt, och det är vad Expedition DACCA ska råda bot på.
Inom den befintliga energi-industrin samt från regeringen så har debatten kring kolinfångning dominerats av Point of Emission Carbon-Capture and Storage, PECCS. Det vill säga förmågan att fånga in koldioxid vid utsläppskällor i form av skorstenar hos stora industrier, omvandla gasen till vätska och sedan antingen pumpa ner denna i tomma oljebrunnar eller använda den för att odla biomassa till nytt bränsle. Den infrastruktur som detta skulle kräva existerar inte idag, och även om den gjorde det så skulle detta ha ingen som helst effekt på den enorma mängd överflödigt koldioxid som redan släppts ut i atmosfären.
Vi anser att denna strategi är som bäst tam och otillräcklig. Den inspirerar inte och ger ej hopp till människor om en bättre framtid. Vi vill få privatpersoner att vilja ha och begära lösningar som permanent tar bort koldioxid ur luften i syfte att motverka klimatförändringarna. Den mest tillgängliga tekniken för att göra detta är naturens egna fotosyntes, hjälpt på traven av mänsklig uppfinningsrikedom.
10X Arena är ett levande labb, och Expedition Dacca är ett experiment i öppen innovation genom vilket vi vill utbilda observatörer såväl som aktiva deltagare i hur vi bygger saker som ännu inte finns men borde göra det. Vi kommer att i detta experiment installera en bioreaktor där vi odlar mikroalger av typen Chlorella Vulgaris. Dessa alger är synnerligen effektiva på att omvandla koldioxid till syre. Vi skördar dessa alger och omvandlar dem till användbara saker såsom mat och alternativ till plastartiklar. Detta blir urbant jordbruk i syfte att fånga in koldioxid med alger som bonus. När denna reaktor är installerad och fungerar kommer vi att experimentera med olika affärsmodeller riktade mot privatpersoner där koldioxidinfångning är centralt i värdeerbjudandet.
Vi är inte intresserade av att tillhandahålla ytterligare en metod för klimatkompensation, eller av att sälja algbaserade produkter i sig. Vår drivkraft är att reda på hur, varför och till vilken kostnad som allmänheten vill finansiera borttagning av koldioxid ur atmosfären i syfte att skapa en framtid som inte är präglad av katastrofal klimatförändring.
Detta är en påtagligt annorlunda affärsidé med hög risk för misslyckande. Detta är varför vi gör detta som ett experiment i ett levande labb snarare än som ett konventionellt startup-bolag. Insikterna kommer att vara av högsta vikt oavsett om vi bekräftar våra hypoteser eller ej. Skulle det visa sig att det faktiskt råder en tydlig efterfrågan på koldioxid-borttagning bland privatpersoner, då kommer Expedition DACCA att expandera och placera bioreaktorer var helst det finns ett överskott av sol- eller vindkraft.

Deltag Online

Slack, Miro, Zoom

Kom in Arenan

Karlskrona

Läs vårt nyhetsbrev